Thực hiện QĐ số 13/QĐ-TTR ngày 15/03/2018. Chánh thanh tra huyện Đại từ về thanh tra công tác quản lý hành chính đối với các trường học với mục đích xem xét việc chấp ...